Biotechnologinių procesų adaptyvaus valdymo algoritmų ir sistemų kūrimas ir tyrimai

   

Projekto nr.: 01.2.2-LMT-K-718-01-0082

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – sukurti universalios paskirties tipinių biotechnologinių procesų adaptyvaus valdymo sistemas ir jų realizavimui skirtą programinę įrangą, tinkamą įdiegti standartiniuose pramoniniuose valdikliuose. Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomos šios veiklos: vystoma biotechnologinių procesų adaptyvaus valdymo algoritmų sudarymo metodika, atliekamas tiesioginio ir netiesioginio, neraiškiųjų aibių logika ir dirbtiniais neuroniniais tinklais pagrįsto adaptyvaus valdymo algoritmų kūrimas ir tyrimas, adaptyvaus valdymo algoritmų taikymas pagrindinių proceso parametrų – santykinio augimo greičio, deguonies sunaudojimo greičio, anglies dioksido išsiskyrimo greičio, kultivavimo terpės pH, temperatūros, ištirpusio deguonies koncentracijos – valdymo sistemose, programinės įrangos kūrimas ir diegimas adaptyviųjų sistemų ir algoritmų realizavimui, sukurtų valdymo sistemų testavimas ir eksperimentinis tyrimas valdant tipinius biotechnologinius procesus. Šiomis veiklomis siekiama panaudoti adaptyviojo valdymo principus ir galimybes bandomųjų ir pramoninių biotechnologinių procesų stabilumui, produktyvumui ir biosintezės produktų kokybei gerinti.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami”


Projekto rezultatai:

Pagrindinis projekto rezultatas – sukurti adaptyviojo valdymo algoritmai ir sistemos, skirtos tipinių  biotechnologinių procesų valdymui, ir programinė įranga algoritmų ir sistemų realizavimui, tinkama įdiegti labiausiai paplitusiuose  pramoniniuose  valdikliuose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-12-19 - 2022-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Vytautas Galvanauskas

Trukmė:
2017 - 2022

Padalinys:
Automatikos katedra, Elektros ir elektronikos fakultetas