Metrologijos institutas

KTU Metrologijos institutas, įkurtas 1995 m., yra Kauno technologijos universiteto akademinis padalinys, vykdantis mokslinę, ekspertinę ir konsultacinę veiklas teisinės bei industrinės metrologijos ir matavimų inžinerijos srityse.

Metrologijos institutas aktyviai dalyvauja tobulinant Lietuvos metrologinę sistemą, Lietuvos ir tarptautinėse mokslinių tyrimų programose, koordinuoja metrologijos srityje vykdomus mokslinius tyrimus, teikia mokslinę-techninę paramą pramonės įmonėms ir organizacijoms, rengia metrologijos specialistus, atlieka Universiteto padalinių matavimo priemonių metrologinę priežiūrą.

Siekdamas nuolatos gerinti teikiamų paslaugų ir mokslinių tyrimų kokybę, prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą ir užsakovų aptarnavimą, institutas (pirmasis akademinis mokslo padalinys Lietuvoje) 2007 m. įdiegė kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 tarptautinio standarto reikalavimus šiose srityse: Lietuvos metrologinės infrastruktūros tyrimai, norminių dokumentų rengimas ir ekspertinė veikla, matavimo technologijų moksliniai tyrimai, matavimo prietaisų kalibravimas, metrologijos specialistų rengimas.

Kalibravimo ir metrologinės priežiūros laboratorija, savideklaracijos principu, dirba pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025:2018.

Nuo 2014 m. institutas akredituotas kaip A tipo kontrolės įstaiga, atlieka fasuotų produktų kiekio ir matavimo indų tūrio kontrolės procedūrų įvertinimą ir atitinka LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus.

Metrologų tikrintojų ir tachografų tikrintojų kvalifikacijos tobulinimo kursų-seminarų grafikas 2022 metams

Kursų-seminarų programos trukmė ir grafikas:

20 akad. val. (2-jų dienų).

  Kursų-seminarų data Dalyviai
1 gr. 2022 m. balandžio mėn. 21 – 22d. Metrologai tikrintojai
2 gr. 2022 m. rugsėjo 29 – 30 d. Metrologai tikrintojai
3 gr. 2022 m. lapkričio mėn. 24 – 25 d. Tachografų tikrintojai

Jau galima registruotis į bet kurią Jums tinkamą datą (užpildykite ir atsiųskite dalyvio registracijos anketą).

Kreipkitės
Neformalusis švietimas (metrologai tikrintojai ir tachografų tikrintojai)
tel.: +370 (37) 300 776
e.p. justina.dobiliene@ktu.lt


Planuojamos metrologų tikrintojų ir tachografų tikrintojų peratestavimo (TMNT520058) datos:

  Peratestavimo data Dalyviai
2022 m. sausio mėn. 20 d. Metrologai tikrintojai ir tachografų tikrintojai
2022 m. balandžio mėn. 6 d. Metrologai tikrintojai ir tachografų tikrintojai
2022 m. gegužės mėn. 12 d. ir 23 d. Metrologai tikrintojai ir tachografų tikrintojai
2022 m. birželio mėn. 16 d. Metrologai tikrintojai ir tachografų tikrintojai
2022 m. spalio mėn. 18 d. Metrologai tikrintojai ir tachografų tikrintojai
2022 m. gruodžio mėn. 14 d. Metrologai tikrintojai ir tachografų tikrintojai

Jau galima registruotis į bet kurią Jums tinkamą datą (užpildykite ir atsiųskite dalyvio registracijos anketą).

Kreipkitės
Neformalusis švietimas (metrologai tikrintojai ir tachografų tikrintojai)
tel.: +370 (37) 300 776
e.p. justina.dobiliene@ktu.lt


Planuojami metrologų tikrintojų ir metrologų rengimo kursai (TMNT520086):

  Kursų data Dalyviai
Metrologų tikrintojų ir metrologų rengimo kursai vyks 2022 m. vasario 21 – kovo 4 d.d. Mokymus organizuosime nuotoliniu būdu. Norinčius dalyvauti, kviečiame registruotis užpildant dalyvio registracijos anketą (registruotis galima iki vasario 11 d.). Metrologai tikrintojai ir metrologai

 

Planuojami tachografų tikrintojų rengimo kursai (TMNT520059):

  Kursų data Dalyviai

Grupė renkama. Kviečiame registruotis užpildant dalyvio registracijos anketą.

Apie numatomus kursus informuosime tik užsiregistravusius dalyvius. Priklausomai nuo pandeminės situacijos Lietuvoje, kursai bus rengiami kontaktiniu arba nuotoliniu būdu.

Tachografų tikrintojai

Jau galima registruotis į bet kurią Jums tinkamą datą (užpildykite ir atsiųskite dalyvio registracijos anketą).

Kreipkitės
Neformalusis švietimas (metrologai tikrintojai ir tachografų tikrintojai)
tel.: +370 (37) 300 776
e.p. justina.dobiliene@ktu.lt

Metrologijos instituto veikla vykdoma atsižvelgiant į vartotojų poreikius bei metrologijos ir matavimų inžinerijos mokslo technologinius iššūkius.

Universitetinės mokslinių tyrimų kryptysdiagnostinės ir matavimo technologijos; išmanios aplinkos ir informacinės technologijos; tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida.

Kitos tyrimų kryptys:

 • Matavimų vienovės ir metrologinės sistemos kūrimo mokslinės veiklos krypties moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra, dalyvavimas Lietuvos ir tarptautinėse mokslinių tyrimų programose;
 • Naujų, pažangių matavimo sistemų ir technologijų kūrimas, skirtų įvairių mokslo ir pramonės metrologinių uždavinių sprendimui;
 • Dalyvavimas tobulinant Lietuvos metrologinę sistemą, matavimo priemonių ir matų, norminių dokumentų ir kitų tokio pobūdžio objektų metrologinės ekspertizės vykdymas;
 • Bendrųjų ir specializuotų matavimo priemonių ir sistemų patikros, kalibravimo metodikų ir bandymų programų rengimas pagal 2015 m. gegužės 15 d. patvirtintą ūkio ministro įsakymą Nr. 4-329 “Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašas”;
 • Dalyvavimas kuriant Lietuvos etalonų techninę, mokslinę ir teisinę bazę;
 • Sąlygos bei vadovavimas magistrantų ir doktorantų moksliniams tiriamiesiems darbams;
 • Mokslinės – techninės paramos ir konsultacinių – ekspertinių paslaugų teikimas pramonės įmonėms ir organizacijoms;
 • Neformalaus švietimo organizavimas metrologijos specialistams, jų kvalifikacijos kėlimas;
 • Matavimo priemonių metrologinė priežiūra, matavimo įrangos kalibravimas.

Instituto dėstytojai koordinuoja studijų modulius „Metrologija ir matavimų metodologija“ , „Metrologija ir matavimų teorija“, magistrantūros kompetencijų bloką „Procesų validavimas“.

Mokslo sritys: T001, T010

Metrologijos ir matavimo technologijų mokslo grupės veikla:

Mokslinė veikla nukreipta į vartotojų poreikius bei technologinius iššūkius metrologijos ir matavimų mokslo srityse. Sprendžiami naujai sukurtų matavimo priemonių ir sistemų sertifikavimo, metrologinės sieties, esamų technologijų suderinamumo ir integracijos klausimai, apimantys išmaniųjų aplinkos technologijų galimybių ribas ir aukštą paslaugų kokybės lygmenį.

Moksliniai tyrimai vykdomi šiose srityse:

1) Unikalios, išmaniosios neelektrinių dydžių matavimo sistemos, integruotos į bendrą metrologijos infrastruktūrą;

2) Standartizavimo ir sertifikavimo, matavimų sieties užtikrinimo priemonės bei metodai.

Kontaktai

Adresas: Studentų g. 50 – 454, LT-51368 Kaunas

Instituto administracija.

Matavimo priemonių metrologinės priežiūros klausimai, jų sprendimas

tel. +370 (37) 35 12 52
mob. tel. +370 (37) 30 07 76
e. p. metrol.inst@ktu.lt

Neformalusis švietimas (metrologai tikrintojai ir tachografų tikrintojai)

tel.: +370 (37) 300 776

e.p. justina.dobiliene@ktu.lt

 

Kursai

KTU Metrologijos institutas siūlo penkias neformalaus švietimo programas.

Kontaktinis asmuo – Justina Dobilienė, tel. +370 (37) 300 776, e.p. justina.dobiliene@ktu.lt

Kreipkitės
Neformalusis švietimas (metrologai tikrintojai ir tachografų tikrintojai)
tel.: +370 (37) 300 776
e.p. justina.dobiliene@ktu.lt

Metrologų tikrintojų ir metrologų rengimo kursai (TMNT520062)

Programa skirta norintiems įgyti metrologo tikrintojo ir metrologo kvalifikaciją. Baigus kursų programą išduodami 5 metus galiojantys pažymėjimai.

Programos trukmė: 120 akademinių valandų.

Kursų periodiškumas: surinkus 10 žmonių grupę.

Tachografų tikrintojų rengimo kursai (TMNT520059)

Programa skirta asmenims, baigusiems tachografų gamintojų kursus ir norintiems įgyti tachografų tikrintojo kvalifikaciją ir metrologo kompetencijų. Baigus kursų programą išduodami 5 metus galiojantys pažymėjimai.

Programos trukmė: 50 akademinių valandų.

Kursų periodiškumas: surinkus 10 žmonių grupę.

Seminaras metrologams (TMNT520060)

Pagal specialius įmonių užsakymus rengiama programa, skirta įmonių specialistams, pageidaujantiems patobulinti savo kvalifikaciją bei įgyti naujų žinių.

Metrologų kvalifikacijos tobulinimo kursai-seminaras (TMNT520061)

Programa skirta metrologams ir tachografų tikrintojams, kurie pageidauja patobulinti savo kvalifikaciją.

Programos trukmė: 20 akademinių valandų.

Kursų periodiškumas: 1 kartą metuose (3 grupės metrologams ir 1 grupė tachografų tikrintojams).

Metrologų tikrintojų ir tachografų tikrintojų peratestavimas (TMNT520058)

Programa skirta metrologo tikrintojo ir tachografų tikrintojo metrologo kvalifikacijos pakartotiniam įvertinimui. Dalyviams, kurie per 5 metus nuo pažymėjimo išdavimo, kasmet tobulino kvalifikaciją kvalifikaciniuose kursuose, atitinkančiuose OIML D-14 reikalavimus, pažymėjimai pratęsiami (5 metams), o dalyviai, nelankę kvalifikacinių kursų arba lankę iš dalies, laiko atitinkamos apimties kvalifikacinį egzaminą.

Programos trukmė: 10 akademinių valandų.

Kursų periodiškumas: surinkus 10 žm. grupę.

 

Svarbiausi mokslo pasiekimai 2020-2021 m.

Mokslo projektai

Nacionaliniai projektai:

 • ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-MITA-K-702-09-0013 projektas „Išmaniųjų technologijų įrenginys, tamsiuoju paros metu perspėjantis vairuotojus nuo susidūrimo su laukiniais gyvūnais“, 2021–2022, dr. D. Gailius.

Užsakomieji projektai

 • SV9-3874, „APATOR. S.A. gamybos NORAX3 (ekvivalentas CORAX3`) elektros energijos tiesioginio jungimo skaitiklio atitikties įvertinimas“, dr. A. Meškuotienė;
 • SV9-3984, „Apmokėjimo už automobilių stovėjimą automato PSA 1256 atitikties įvertinimas“, dr. A. Meškuotienė;
 • SV9-4100, „Respiratorinių virusų (Covid-19) perdavimo oro lašeliniu būdu užkardymo, teikiant odontologines paslaugas, moduliai“, dr. P. Kaškonas;
 • SV9-4114, „APATOR. S.A. gamybos smartEMU3 elektros energijos tiesioginio jungimo skaitiklio atitikties įvertinimas“, dr. A. Meškuotienė;
 • SV9-4259, „FRER S.r.l. (Italija) srovės transformatorių TAT 101 atitikties įvertinimas“, dr. J. Dobilienė;
 • SV9-4312, „Produkto „Respiratorinių virusų (COVID-19) perdavimo oro lašeliniu būdu užkardymas, teikiant odontologijos paslaugas“ bandomoji partija“, dr. P. Kaškonas;
 • SV9-4320, „Paviršinės taršos matuoklio Mirion RDS-80 atitikties įvertinimas“, dr. B. G. Urbonavičius;
 • SV9-3150, „Vandens skaitiklių duomenų perdavimo į nuotolinį serverį panaudojant LPWAN tinklus su NB IoT technologija galimybių studija“, dr. D. Gailius;
 • SV9-2823, „Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ rekomendacinių teisinei metrologijai priskirtų talpyklų laiko intervalų tarp periodinių patikrų pakeitimo parengimas“, dr. Asta Meškuotienė;
 • SV9-2509, „UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ karšto vandens netekčių, susidarančių pastatų karšto vandens sistemose, atitikimo karšto vandens kainų nustatymo metodikoje keliamiems tikslams analizė, tyrimas ir studija“, dr. Asta Meškuotienė.

Pagrindinės publikacijos

Česonienė, Laima; Labokas, Juozas; Jasutienė, Ina; Šarkinas, Antanas; Kaškonienė, Vilma; Kaškonas, Paulius; Kazernavičiūtė, Rita; Pažereckaitė, Aistė; Daubaras, Remigijus. Bioactive compounds, antioxidant, and antibacterial properties of Lonicera caerulea berries: evaluation of 11 cultivars // Plants. Basel : MDPI. ISSN 2223-7747. 2021, vol. 10, iss. 4, art. no. 624, p. 1-15. DOI: 10.3390/plants10040624. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,935; AIF: 3,736; IF/AIF: 1,053; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 010, T 005] [Indėlis: 0,111]
Nakutis, Žilvinas; Kaškonas, Paulius; Saunoris, Marius; Daunoras, Vytautas; Jurčević, Marko. A framework for remote in-service metrological surveillance of energy meters // Measurement. Oxford : Elsevier. ISSN 0263-2241. 2021, vol. 168, art. no. 108438, p. 1-10. DOI: 10.1016/j.measurement.2020.108438. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,927; AIF: 3,468; IF/AIF: 1,132; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010] [Indėlis: 0,800]
Nakutis, Žilvinas; Rinaldi, Stefano; Kuzas, Pranas; Lukočius, Robertas. A method for noninvasive remote monitoring of energy meter error using power consumption profile // IEEE transactions on instrumentation and measurement. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 0018-9456. eISSN 1557-9662. 2020, vol. 69, iss. 9, p. 6677-6685. DOI: 10.1109/TIM.2020.3002402. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 4,016; AIF: 3,587; IF/AIF: 1,119; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,750]
Kaškonienė, Vilma; Bimbiraitė-Survilienė, Kristina; Kaškonas, Paulius; Tiso, Nicola; Česonienė, Laima; Daubaras, Remigijus; Maruška, Audrius Sigitas. Changes in the biochemical compounds of Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, and forest litter collected from various forest types // Turkish journal of agriculture and forestry. Ankara : TUBITAK. ISSN 1300-011X. eISSN 1303-6173. 2020, vol. 44, iss. 6, p. 557- 566. DOI: 10.3906/tar-1912-41. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,585; AIF: 2,977; IF/AIF: 0,868; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010] [Indėlis: 0,142]
Merfeldas, Audrius; Kuzas, Pranas; Gailius, Darius; Nakutis, Zilvinas; Knyva, Mindaugas; Valinevicius, Algimantas; Andriukaitis, Darius; Zilys, Mindaugas; Navikas, Dangirutis. An improved near-field magnetic probe radiation profile boundaries assessment for optimal radiated susceptibility pre-mapping //Symmetry. Basel : MDPI. ISSN 2073-8994. 2020, vol. 12, iss. 7, art. no. 1063, p. 1-17. DOI: 10.3390/sym12071063. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,713; AIF: IF/AIF: 0,421; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Draudviliene, L.; Meskuotiene, A.; Tumsys, O.; Mazeika, L.; Samaitis, V. Metrological performance of hybrid measurement technique applied for the Lamb waves phase velocity dispersion evaluation // IEEE Access. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 2169-3536. 2020, vol. 8, p. 45985-45995. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2974586. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 3,367; AIF: 3,666; IF/AIF: 0,918; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010] [Indėlis: 0,200]
Kaškonienė, Vilma; Adaškevičiūtė, Vaida; Kaškonas, Paulius; Mickienė, Rūta; Maruška, Audrius. Antimicrobial and antioxidant activities of natural and fermented bee pollen // Food bioscience. Oxford : Elsevier. ISSN 2212-4292. eISSN 2212-4306. 2020, vol. 34, art. no. 100532, p. 1-9. DOI: 10.1016/j.fbio.2020.100532. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,240; AIF: 4,309; IF/AIF: 0,983; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010] [Indėlis: 0,200]
 

Instituto darbuotojai

Asta Meškuotienė

Direktorė

Studentų g. 50-454, Kaunas
tel. +370 (37) 351 252
e. p. asta.meskuotiene@ktu.lt

Darbuotojai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Paulius Kaškonas Vyresnysis mokslo darbuotojas Studentų g. 50-449, Kaunas +370 (37) 300 777 paulius.kaskonas@ktu.lt
Darius Gailius Vyresnysis mokslo darbuotojas Studentų g. 50-457, Kaunas +370 (37) 351 252 darius.gailius@ktu.lt
Edita Raudienė Mokslo darbuotoja Studentų g. 50-454a, Kaunas +370 (37) 351 252 edita.raudiene@ktu.lt
Gintautas Balčiūnas Mokslo darbuotojas Studentų g. 50-457, Kaunas gintautas.balciunas@ktu.lt
Justina Dobilienė Mokslo darbuotoja, administratorė Studentų g. 50-454, Kaunas +370 (37) 300 776 justina.dobiliene@ktu.lt
Benas Gabrielis Urbonavičius Jaunesnysis mokslo darbuotojas, inžinierius Studentų g. 50-449, Kaunas +370 (37) 300 777 benas.urbonavicius@ktu.lt
 

Doktorantai