Metrologijos institutas

KTU Metrologijos institutas, įkurtas 1995 m., yra Kauno technologijos universiteto akademinis padalinys, vykdantis mokslinę, ekspertinę ir konsultacinę veiklas teisinės bei industrinės metrologijos ir matavimų inžinerijos srityse.

 

Metrologijos institutas aktyviai dalyvauja tobulinant Lietuvos metrologinę sistemą, Lietuvos ir tarptautinėse mokslinių tyrimų programose, koordinuoja metrologijos srityje vykdomus mokslinius tyrimus, teikia mokslinę-techninę paramą pramonės įmonėms ir organizacijoms, rengia metrologijos specialistus, atlieka Universiteto padalinių matavimo priemonių metrologinę priežiūrą.

Siekdamas nuolatos gerinti teikiamų paslaugų ir mokslinių tyrimų kokybę, prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą ir užsakovų aptarnavimą, institutas (pirmasis akademinis mokslo padalinys Lietuvoje) 2007 m. įdiegė kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 tarptautinio standarto reikalavimus šiose srityse: Lietuvos metrologinės infrastruktūros tyrimai, norminių dokumentų rengimas ir ekspertinė veikla, matavimo technologijų moksliniai tyrimai, matavimo prietaisų kalibravimas, metrologijos specialistų rengimas.

Kalibravimo ir metrologinės priežiūros laboratorija, savideklaracijos principu, dirba pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025:2018.

Nuo 2014 m. institutas akredituotas kaip A tipo kontrolės įstaiga, atlieka fasuotų produktų kiekio ir matavimo indų tūrio kontrolės procedūrų įvertinimą ir atitinka LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus.

Metrologų tikrintojų ir tachografų tikrintojų kvalifikacijos tobulinimo kursų-seminarų grafikas 2021 metams

Atnaujintos kvalifikacijos tobulinimo kursų datos

Kursų-seminarų programos tema:

Metrologijos aktualijos Lietuvoje – nauji techniniai ir dokumentiniai sprendimai, pokyčiai. Politika dėl metrologinės sieties. Etalonų ir matavimo priemonių atitikties vertinimo metodai ir priemonės.

Kursų-seminarų programos trukmė ir grafikas:

20 akad. val. (2-jų dienų).

  Kursų-seminarų data Dalyviai
1 gr. 2021 m. gegužės mėn. 20 – 21d. Metrologai tikrintojai
2 gr. 2021 m. rugsėjo 22 – 23d. Metrologai tikrintojai
3 gr. 2021 m. lapkričio mėn. 18 – 19 d. Tachografų tikrintojai

Jau galima registruotis į bet kurią Jums tinkamą datą (užpildykite ir atsiųskite dalyvio registracijos anketą).

Planuojamos metrologų tikrintojų ir tachografų tikrintojų peratestavimo (TMNT520058) datos:

  Peratestavimo data Dalyviai
2021 m. vasario mėn. 10 d. Metrologai tikrintojai ir tachografų tikrintojai
2021 m. kovo mėn. 1 d. Metrologai tikrintojai ir tachografų tikrintojai
2021 m. gegužės mėn. 19 d. ir 27 d. Metrologai tikrintojai ir tachografų tikrintojai
2021 m. rugsėjo mėn. 30 d. Metrologai tikrintojai ir tachografų tikrintojai
2021 m. gruodžio mėn. 1 d. Metrologai tikrintojai ir tachografų tikrintojai

Jau galima registruotis į bet kurią Jums tinkamą datą (užpildykite ir atsiųskite dalyvio registracijos anketą).

Planuojami metrologų tikrintojų ir metrologų rengimo kursai (TMNT520062):

  Kursų data Dalyviai
Metrologų tikrintojų ir metrologų rengimo kursai vyks 2021 m. birželio 7 – 18 d.d. Mokymus organizuosime nuotoliniu būdu. Norinčius dalyvauti, kviečiame registruotis užpildant dalyvio registracijos anketą (registruotis galima iki gegužės 28 d.). Metrologai tikrintojai ir metrologai

 

Planuojami tachografų tikrintojų rengimo kursai (TMNT520059): m.

  Kursų data Dalyviai

Grupė renkama. Kviečiame registruotis užpildant dalyvio registracijos anketą.

Apie numatomus kursus informuosime tik užsiregistravusius dalyvius. Priklausomai nuo pandeminės situacijos Lietuvoje, kursai bus rengiami kontaktiniu arba nuotoliniu būdu.

Tachografų tikrintojai

Jau galima registruotis į bet kurią Jums tinkamą datą (užpildykite ir atsiųskite dalyvio registracijos anketą).

Metrologijos instituto veikla vykdoma atsižvelgiant į vartotojų poreikius bei metrologijos ir matavimų inžinerijos mokslo technologinius iššūkius.

Universitetinės mokslinių tyrimų kryptysdiagnostinės ir matavimo technologijos; išmanios aplinkos ir informacinės technologijos; tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida.

Kitos tyrimų kryptys:

  • Matavimų vienovės ir metrologinės sistemos kūrimo mokslinės veiklos krypties moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra, dalyvavimas Lietuvos ir tarptautinėse mokslinių tyrimų programose;
  • Naujų, pažangių matavimo sistemų ir technologijų kūrimas, skirtų įvairių mokslo ir pramonės metrologinių uždavinių sprendimui;
  • Dalyvavimas tobulinant Lietuvos metrologinę sistemą, matavimo priemonių ir matų, norminių dokumentų ir kitų tokio pobūdžio objektų metrologinės ekspertizės vykdymas;
  • Bendrųjų ir specializuotų matavimo priemonių ir sistemų patikros, kalibravimo metodikų ir bandymų programų rengimas pagal 2015 m. gegužės 15 d. patvirtintą ūkio ministro įsakymą Nr. 4-329 “Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašas”;
  • Dalyvavimas kuriant Lietuvos etalonų techninę, mokslinę ir teisinę bazę;
  • Sąlygos bei vadovavimas magistrantų ir doktorantų moksliniams tiriamiesiems darbams;
  • Mokslinės – techninės paramos ir konsultacinių – ekspertinių paslaugų teikimas pramonės įmonėms ir organizacijoms;
  • Neformalaus švietimo organizavimas metrologijos specialistams, jų kvalifikacijos kėlimas;
  • Matavimo priemonių metrologinė priežiūra, matavimo įrangos kalibravimas.

Kontaktai

Adresas: Studentų g. 50 – 454, LT-51368 Kaunas

Instituto administracija.

Matavimo priemonių metrologinės priežiūros klausimai, jų sprendimas

tel. +370 (37) 35 12 52
mob. tel. +370 (37) 30 07 76
e. p. metrol.inst@ktu.lt

Neformalusis švietimas (metrologai tikrintojai ir tachografų tikrintojai)

tel.: +370 (37) 300 776

e.p. justina.dobiliene@ktu.lt

 

Kursai

KTU Metrologijos institutas siūlo penkias neformalaus švietimo programas.

Kontaktinis asmuo – Justina Dobilienė, tel. +370 (37) 300 776, e.p. justina.dobiliene@ktu.lt

Metrologų tikrintojų ir metrologų rengimo kursai (TMNT520062)

Programa skirta norintiems įgyti metrologo tikrintojo ir metrologo kvalifikaciją. Baigus kursų programą išduodami 5 metus galiojantys pažymėjimai.

Programos trukmė: 120 akademinių valandų.

Kursų periodiškumas: surinkus 10 žmonių grupę.

Tachografų tikrintojų rengimo kursai (TMNT520059)

Programa skirta asmenims, baigusiems tachografų gamintojų kursus ir norintiems įgyti tachografų tikrintojo kvalifikaciją ir metrologo kompetencijų. Baigus kursų programą išduodami 5 metus galiojantys pažymėjimai.

Programos trukmė: 50 akademinių valandų.

Kursų periodiškumas: surinkus 10 žmonių grupę.

Seminaras metrologams (TMNT520060)

Pagal specialius įmonių užsakymus rengiama programa, skirta įmonių specialistams, pageidaujantiems patobulinti savo kvalifikaciją bei įgyti naujų žinių.

Metrologų kvalifikacijos tobulinimo kursai-seminaras (TMNT520061)

Programa skirta metrologams ir tachografų tikrintojams, kurie pageidauja patobulinti savo kvalifikaciją.

Programos trukmė: 20 akademinių valandų.

Kursų periodiškumas: 1 kartą metuose (3 grupės metrologams ir 1 grupė tachografų tikrintojams).

Metrologų tikrintojų ir tachografų tikrintojų peratestavimas (TMNT520058)

Programa skirta metrologo tikrintojo ir tachografų tikrintojo metrologo kvalifikacijos pakartotiniam įvertinimui. Dalyviams, kurie per 5 metus nuo pažymėjimo išdavimo, kasmet tobulino kvalifikaciją kvalifikaciniuose kursuose, atitinkančiuose OIML D-14 reikalavimus, pažymėjimai pratęsiami (5 metams), o dalyviai, nelankę kvalifikacinių kursų arba lankę iš dalies, laiko atitinkamos apimties kvalifikacinį egzaminą.

Programos trukmė: 10 akademinių valandų.

Kursų periodiškumas: surinkus 10 žm. grupę.

 

Projektai

KTU Metrologijos institutas bendradarbiauja su valstybinėmis, privataus kapitalo ir užsienio kapitalo įmonėmis, dalyvauja naujų matavimo metodų kūrime bei esamų sistemų metrologiniame palaikyme.

Projektai ir svarbiausi pasiekimai:

Sunkiai aptinkamo radijo ryšio technologijos sukūrimas ir radijo stotelės prototipo gamyba. Projekto trukmė: 2016 – 2018
Fasuotų trąšų suspensijų homogeniškumo kontrolės metodo ir priemonės prototipo sukūrimas. Projekto trukmė, 2016-03-21 – 2016-05-23
AB “ORLEN Lietuva” matavimo priemonių, naudojamų produkcijos kiekio matavimui, patikros analizė. Projekto trukmė 2016-10-14 – 2016-12-16
Metrologinės priežiūros procesų AB “Lietuvos geležinkeliai” nustatymas, jų optimizavimas ir unifikavimas; unifikuotos metrologinės sistemos paruošimas įdiegti. Projekto trukmė 2015-08-27 – 2016-08-27

2012 – 2015 metų projektai bei svarbiausi darbai:

Projektas „Ampermetrų ir termometrų kalibravimo metodologija metrologinei siečiai užtikrinti įmonėje“
Projektas „Laikmačių ir slėgio matuoklių kalibravimo metodologija metrologinei siečiai užtikrinti įmonėje“
Projektas „Etaloninio automatinio laikmačio sukūrimas metrologinei siečiai užtikrinti“
MTEP projektas „Žinių apie sandėlių tipus, juose vykstantį dujų srautų judėjimą gavimas, metodų leidžiančių identifikuoti optimaliausius mėginių ėmimo taškus tyrimas“
MTEP projektas „Matavimo prietaiso prototipo vandens skaitiklių eksploatacinių paklaidų įvertinimui sukūrimas“
Bevielio elektroninės nosies įrenginio prototipo, skirto šviežios mėsos kokybės įvertinimui, sukūrimas ir tyrimas
Matavimo prietaiso prototipo vandens skaitiklių eksploatacinių paklaidų įvertinimui sukūrimas
Pirmojo lietuviško palydovo ”LitSAT-1“ sukūrimas
Telefoninių pokalbių laiko apskaitos sistemos etaloninės įrangos sukūrimas
(Bio)sensorinių sistemų, skirtų maisto kokybės kontrolei ir/ar kokybiniam įvertinimui, sukūrimo techninės galimybių studijos parengimas
Suprojektuoti ir pagaminti magnetiniai jutikliai bei ryšio komunikacijų blokas, geležinkelio bėgių įsimagnetinimui matuoti
Suprojektuotas ir pagamintas elektroninis valdymo blokas ”Termostatams“
Suprojektuoti ir pagaminti temperatūros matavimo moduliai su bevieliu ryšiu
Sukurta stacionarių ir kilnojamų autotransporto greičio matuoklių patikros ir bandymų sistema
Sukurta programinė įranga, skirta unikaliai matavimo sistemai, matuojančiai siuvimo mašinos variklio apsisukimus
Suprojektuotas ir pagamintas rankinis užveržimo jėgos matuoklis vamzdžių laikikliams
Suprojektuoti ir pagaminti vibracijų matavimo keitikliai
EUREKA projektas su Izraeliu: Išmanusis akustinės emisijos keitiklis (SAET)
Patikros metodikų ir bandymo programų rengimas ir patirtis nuo 1995 m. Nuo 2002 m. parengta iki 300 įvairių dydžių (elektrinių ir neelektrinių) bendrųjų ir specializuotų patikros metodikų ir jų pataisymų
Parengta Lietuvos etalonų poreikio pagrindimo studija
 

Instituto darbuotojai

Asta Meškuotienė

Direktorė

Studentų g. 50-454, Kaunas
tel. +370 (37) 351 252
e. p. asta.meskuotiene@ktu.lt

Darbuotojai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Paulius Kaškonas Vyresnysis mokslo darbuotojas Studentų g. 50-449, Kaunas +370 (37) 300 777 paulius.kaskonas@ktu.lt
Darius Gailius Vyresnysis mokslo darbuotojas Studentų g. 50-457, Kaunas +370 (37) 351 252 darius.gailius@ktu.lt
Edita Raudienė Mokslo darbuotoja Studentų g. 50-454a, Kaunas +370 (37) 351 252 edita.raudiene@ktu.lt
Gintautas Balčiūnas Mokslo darbuotojas Studentų g. 50-457, Kaunas gintautas.balciunas@ktu.lt
Justina Dobilienė Mokslo darbuotoja, administratorė Studentų g. 50-454, Kaunas +370 (37) 300 776 justina.dobiliene@ktu.lt
Benas Gabrielis Urbonavičius Jaunesnysis mokslo darbuotojas, inžinierius Studentų g. 50-449, Kaunas +370 (37) 300 777 benas.urbonavicius@ktu.lt
 

Partneriai