Mokslo rezultatų pristatymas XXII World Congress of the International Measurement Confederation (IMEKO)

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-06-0183

Projekto aprašymas:

Aukšto lygio pasauliniame kongrese XII World Congress of the International Measurement Confederation (IMEKO) numatyta pristatyti pranešimą tema Metrology in industry. The mean of “validation” in different measurements. Pagrindinis pristatomos idėjos tikslas – atkreipti dėmesį į mokslo integravimą pramonėje bei išnagrinėti kylančias problemas dėl nesusikalbėjimo, vartojant skirtingus terminus tokiose jautriose srityse kaip medicina, biotechnologija bei technologiniai mokslai. Viena iš svarbesnių tyrimų sričių yra laikoma multidisciplininė metrologija, tiesiogiai besisiejanti su žmogaus socialine bei ekonomine gerove. Nors moksliniai tyrimai Europoje šioje disciplinoje vykdomi pakankamai seniai, tačiau jų patikimumas vis dar yra nepatenkinamas dėl įvairių technologijų, jų spartaus vystymosi/kitimo ir naudojamų metodų, reikalingų kiekvienai iš sričių, gausos. Siekiama, kad pavieniai tyrimų rezultatai būtų susiejami, koordinuojami ir, jei reikia, papildomi naujais, patikimais matavimų rezultatais.Kadangi nagrinėjama problema pakankamai aktuali ne tik Lietuvos, bet ir Europos (Pasaulio) mastu, po kongreso būtų galima ją išplėsti iki konkrečių pasiūlymų, sprendimo variantų, pritaikant ją pramonei ir mokslui bei publikuojant rezultatus ISI citavimo indeksą turinčiame leidinyje.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-03-19 - 2018-09-07

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Justina Dobilienė

Trukmė:
2018 - 2018

Padalinys:
Elektros ir elektronikos fakultetas, Metrologijos institutas